تماس با ما
درباره ما
کالیبراسیون
دزیمتری رادن
خدمات دزیمتری فردی و انگشتری
خدمات دزیمتری فردی و انگشتری
فروش تجهیزات دزیمتری
TLD شرکت تجهیزات پرتو پایش - ارایه خدمات دزیمتری فردی - قرائت غیر مستقیم

 لطفا پس از دریافت فایل ها ، گزارش آن را برای شرکت ارسال نماييد .

  

تاریخ بارگذاری فایل


  

1400.06.03

 دریافت لیست پرتوکاران تا تاریخ

  

1400.06.03

فوتون

نوترون

1400.06.08

 دریافت لیست پرتوکاران تا تاریخ


  

1400.06.08

فوتون

نوترون

1400.06.10

 دریافت لیست پرتوکاران تا تاریخ

  

1400.06.10

فوتون

نوترون

1400.04.23

 دریافت لیست پرتوکاران تا تاریخ

  

1400.04.23

فوتون

نوترون

1400.04.28

 دریافت لیست پرتوکاران تا تاریخ

  

1400.04.28

فوتون

نوترون

1400.02.04

 دریافت لیست پرتوکاران تا تاریخ

  

1400.02.04

فوتون

نوترون

گزارش دریافت این فایل ارسال نگردیده است !

  

گزارش دریافت این فایل ارسال نگردیده است !

  

گزارش دریافت این فایل ارسال نگردیده است !

  

گزارش دریافت این فایل ارسال نگردیده است !

  

گزارش دریافت این فایل ارسال نگردیده است !

  

گزارش دریافت این فایل ارسال نگردیده است !

  

ارسال گزارش دریافت فایل
مجوز ارئه خدمات دزیمتری فردی
گواهینامه ایزو 17025
گواهی عضویت در انجمن حفاظت در برابر اشعه
گواهی ارزش افزوده
Enviro گواهی نمایندگی کمپانی